Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu.


najbolje-se-oseam-dok-stvaram-ili-bolje-reeno-dok-se-u-meni-stvara-neka-pesma-dok-pripremam-neku-knjigu
desanka maksimovićnajboljeseosećamdokstvaramiliboljerečenomenistvaranekapesmapripremamnekuknjigunajbolje sese osećamosećam dokdok stvaramili boljebolje rečenodok sese uu menimeni stvarastvara nekaneka pesmadok pripremampripremam nekuneku knjigunajbolje se osećamse osećam dokosećam dok stvaramili bolje rečenodok se use u meniu meni stvarameni stvara nekastvara neka pesmadok pripremam nekupripremam neku knjigunajbolje se osećam dokse osećam dok stvaramdok se u menise u meni stvarau meni stvara nekameni stvara neka pesmadok pripremam neku knjigunajbolje se osećam dok stvaramdok se u meni stvarase u meni stvara nekau meni stvara neka pesma

O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane!Kad mi se pesma svidi, slušam je dok mi se ne smuči.I sjedit ću pored tebe tako dugo dok budeš ostala na ovoj rijeci. Ako odeš spavati, spavat ću pored tvojih vrata. Ako otputuješ, slijedit ću tvoj trag. Sve dok mi ne kažeš odlazi. Onda cu otići, ali ću te svejedno voljeti dok živim.Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Planirajte ono što je teško dok je još lako, činite ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još male.