Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada.


najbolje-vreme-za-sadnju-drvea-bilo-pre-20-godina-drugo-najbolje-vreme-sada
kineske poslovicenajboljevremezasadnjudrvećabilopre20godinadrugonajboljesadanajbolje vremevreme zaza sadnjusadnju drvećadrveća jeje bilobilo prepre 2020 godinadrugo najboljenajbolje vremevreme jeje sadanajbolje vreme zavreme za sadnjuza sadnju drvećasadnju drveća jedrveća je biloje bilo prebilo pre 20pre 20 godinadrugo najbolje vremenajbolje vreme jevreme je sadanajbolje vreme za sadnjuvreme za sadnju drvećaza sadnju drveća jesadnju drveća je bilodrveća je bilo preje bilo pre 20bilo pre 20 godinadrugo najbolje vreme jenajbolje vreme je sadanajbolje vreme za sadnju drvećavreme za sadnju drveća jeza sadnju drveća je bilosadnju drveća je bilo predrveća je bilo pre 20je bilo pre 20 godinadrugo najbolje vreme je sada

Najbolje vrijeme za sadnju drveća je bilo prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme je sada.Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme.Najbolje vreme da se smišlja knjiga je kada perete sudove.Najbolje političko društvo je ono u kome srednja klasa ima kontrolu, te je u isto vreme brojnija od druge dve.Putovanje kroz vreme je oduvek bilo smatrano za naučnu fantastiku, ali generalna Ajnštajnova teorija relativiteta dozvoljava mogučnost da iskrivimo toliko odnos vremena i prostora da postane moguće lansirati se u raketi i vratiti se pre nego u stvari i kreneš.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.