Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada.


najbolje-vreme-za-sadnju-drvea-bilo-pre-20-godina-drugo-najbolje-vreme-sada
kineske poslovicenajboljevremezasadnjudrvećabilopre20godinadrugonajboljesadanajbolje vremevreme zaza sadnjusadnju drvećadrveća jeje bilobilo prepre 2020 godinadrugo najboljenajbolje vremevreme jeje sadanajbolje vreme zavreme za sadnjuza sadnju drvećasadnju drveća jedrveća je biloje bilo prebilo pre 20pre 20 godinadrugo najbolje vremenajbolje vreme jevreme je sadanajbolje vreme za sadnjuvreme za sadnju drvećaza sadnju drveća jesadnju drveća je bilodrveća je bilo preje bilo pre 20bilo pre 20 godinadrugo najbolje vreme jenajbolje vreme je sadanajbolje vreme za sadnju drvećavreme za sadnju drveća jeza sadnju drveća je bilosadnju drveća je bilo predrveća je bilo pre 20je bilo pre 20 godinadrugo najbolje vreme je sada

Najbolje vrijeme za sadnju drveća je bilo prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme je sada. -Kineske poslovice
najbolje-vrijeme-za-sadnju-drvea-bilo-prije-20-godina-drugo-najbolje-vrijeme-sada
Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme. -Koko Šanel
nema-vremena-za-svakodnevnu-dosadu-postoji-vreme-za-rad-i-vreme-za-ljubav-to-ne-ostavlja-prostor-za-neko-drugo-vreme
Najbolje vreme da se smišlja knjiga je kada perete sudove. -Agata Kristi
najbolje-vreme-da-se-smilja-knjiga-kada-perete-sudove
Najbolje političko društvo je ono u kome srednja klasa ima kontrolu, te je u isto vreme brojnija od druge dve. -Aristotel
najbolje-politiko-drutvo-ono-u-kome-srednja-klasa-ima-kontrolu-te-u-isto-vreme-brojnija-od-druge-dve