Najbolji doktori na svijetu su doktor Dijeta, doktor Mir i doktor Veseljak.


najbolji-doktori-na-svijetu-su-doktor-dijeta-doktor-mir-i-doktor-veseljak
jonathan swiftnajboljidoktorinasvijetusudoktordijetamirveseljaknajbolji doktoridoktori nana svijetusvijetu susu doktormir ii doktornajbolji doktori nadoktori na svijetuna svijetu susvijetu su doktorsu doktor dijetadoktor mir imir i doktori doktor veseljaknajbolji doktori na svijetudoktori na svijetu suna svijetu su doktorsvijetu su doktor dijetadoktor mir i doktormir i doktor veseljaknajbolji doktori na svijetu sudoktori na svijetu su doktorna svijetu su doktor dijetadoktor mir i doktor veseljak

Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenja.Ne zaboravi da si na ovome svijetu kratko. U njemu se dokazi,budi covjek da bi imao obraz na onom drugom svijetu.Sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe,toliko ima nesrećnih na svijetu.Mir počinje osmehom.Nema puta ka miru. Mir je put.Mir i pravda su dve strane istog novčića.