Najbolji doktori na svijetu su doktor Dijeta, doktor Mir i doktor Veseljak.


najbolji-doktori-na-svijetu-su-doktor-dijeta-doktor-mir-i-doktor-veseljak
jonathan swiftnajboljidoktorinasvijetusudoktordijetamirveseljaknajbolji doktoridoktori nana svijetusvijetu susu doktormir ii doktornajbolji doktori nadoktori na svijetuna svijetu susvijetu su doktorsu doktor dijetadoktor mir imir i doktori doktor veseljaknajbolji doktori na svijetudoktori na svijetu suna svijetu su doktorsvijetu su doktor dijetadoktor mir i doktormir i doktor veseljaknajbolji doktori na svijetu sudoktori na svijetu su doktorna svijetu su doktor dijetadoktor mir i doktor veseljak

Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenja. -Nikola Tesla
mir-u-svijetu-moe-doi-samo-kao-prirodna-posljedica-univerzalnog-prosvijetljenja
Ne zaboravi da si na ovome svijetu kratko. U njemu se dokazi,budi covjek da bi imao obraz na onom drugom svijetu.
ne-zaboravi-da-na-ovome-svijetu-kratko-u-njemu-se-dokazibudi-covjek-da-bi-imao-obraz-na-onom-drugom-svijetu
Sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe,toliko ima nesrećnih na svijetu. -Jovan Dučić
sve-knjige-na-svijetu-trebalo-bi-da-budu-knjige-utjehetoliko-ima-nesrenih-na-svijetu