Najbolji način da uspete u životu je da postupate prema savetima koje dajete drugima.


najbolji-nain-da-uspete-u-ivotu-da-postupate-prema-savetima-koje-dajete-drugima
najboljinačindauspeteživotupostupatepremasavetimakojedajetedrugimanajbolji načinnačin dada uspeteuspete uu životuživotu jeje dada postupatepostupate premaprema savetimasavetima kojekoje dajetedajete drugimanajbolji način danačin da uspeteda uspete uuspete u životuu životu ježivotu je daje da postupateda postupate premapostupate prema savetimaprema savetima kojesavetima koje dajetekoje dajete drugimanajbolji način da uspetenačin da uspete uda uspete u životuuspete u životu jeu životu je daživotu je da postupateje da postupate premada postupate prema savetimapostupate prema savetima kojeprema savetima koje dajetesavetima koje dajete drugimanajbolji način da uspete unačin da uspete u životuda uspete u životu jeuspete u životu je dau životu je da postupateživotu je da postupate premaje da postupate prema savetimada postupate prema savetima kojepostupate prema savetima koje dajeteprema savetima koje dajete drugima

Budi iskren prema sebi kako ne bi bio lažan prema drugima. -Fransis Bejkon
budi-iskren-prema-sebi-kako-ne-bi-bio-an-prema-drugima
Uvek imajte na umu da je vaša odluka da uspete bitnija od bilo koje druge. -Abraham Linkoln
uvek-imajte-na-umu-da-vaa-odluka-da-uspete-bitnija-od-bilo-koje-druge
Najbolji način da se ljudi kontrolišu, jeste da ih se uplaši. -Noam Čomski
najbolji-nain-da-se-ljudi-kontroliu-jeste-da-ih-se-uplai
Najbolji način da se osvetiš neprijatelju je da ne budeš poput njega. -Marko Aurelije
najbolji-nain-da-se-osveti-neprijatelju-da-ne-bude-poput-njega
Najbolji način da imaš prijatelja jeste da budeš prijatelj. -Ralf Voldo Emerson
najbolji-nain-da-ima-prijatelja-jeste-da-bude-prijatelj