Najbolji sinovi i kćeri naših naroda i narodnosti pali su u ratu. Bilo bi bolje da je obrnuto ali to nije ni logično ni moguće. To se i može tražiti samo od najboljih.


najbolji-sinovi-i-keri-naih-naroda-i-narodnosti-pali-su-u-ratu-bilo-bi-bolje-da-obrnuto-ali-to-nije-logino-mogue-to-se-i-moe-traiti-samo-od
duško radovićnajboljisinovikćerinaihnarodanarodnostipalisuratubilobiboljedaobrnutoalitonijelogičnomogućetosemožetražitisamoodnajboljihnajbolji sinovisinovi ii kćerikćeri našihnaših narodanaroda ii narodnostinarodnosti palipali susu uu ratubilo bibi boljebolje dada jeje obrnutoobrnuto alinije nini logičnologično nini mogućese ii možemože tražititražiti samosamo odod najboljihnajbolji sinovi isinovi i kćerii kćeri našihkćeri naših narodanaših naroda inaroda i narodnostii narodnosti palinarodnosti pali supali su usu u ratubilo bi boljebi bolje dabolje da jeda je obrnutoje obrnuto aliali to nijenije ni logičnoni logično nilogično ni mogućese i možei može tražitimože tražiti samotražiti samo odsamo od najboljih

Gluma nije nešto na čemu radiš, ona se sama dešava. Ako razmišljaš logično, može se desiti da odustaneš. Možeš imati svesne pripreme, ali će rezultati sigurno biti nesvesni.Od pamtiveka sinovi su nerazumniji od očeva, i razuma bi tako sasvim nestalo, ali srećom, sinovi postanu razumni čim postanu očevi.Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako.Bilo je predivno pronaći Ameriku, ali bi bilo još bolje da su je promašili.U miru, sinovi pokopati svoje očeve. U ratu, očevi pokapaju svoje sinove.Izuzetni ljudi mogu činiti izuzetne stvari, ali kurs sudbine jednog naroda biće uvek vođen ne samo prolaznim naporima jednog ili čak više izuzetnih ljudi nekog doba, već istrajnom moći tradicija jednog naroda.