Najbolji trgovac je prostitutka. Ima robu, proda robu i opet joj ostane roba xD


najbolji-trgovac-prostitutka-ima-robu-proda-robu-i-opet-joj-ostane-roba-xd
najboljitrgovacprostitutkaimarobuprodarobuopetjojostanerobaxdnajbolji trgovactrgovac jeje prostitutkaima robuproda roburobu ii opetopet jojjoj ostaneostane robaroba xdnajbolji trgovac jetrgovac je prostitutkaproda robu irobu i opeti opet jojopet joj ostanejoj ostane robaostane roba xdnajbolji trgovac je prostitutkaproda robu i opetrobu i opet joji opet joj ostaneopet joj ostane robajoj ostane roba xdproda robu i opet jojrobu i opet joj ostanei opet joj ostane robaopet joj ostane roba xd

Čovek ne prodaje samo robu, već i samog sebe.Vlasnici kapitala i biznisa kod radnika će poticati i stumulisati potrebu da kupuju njihovu skupu robu: stanove, kuće i tehnologiju, obavezujući ih pri tom da ulaze u skupe hipotekarne kredite do nivoa neizdržljivosti… I na kraju ti neplaćeni dugovi će izazvati bankrot banaka, koje će morati biti nacionalizovane, a država će onda krenuti putem koji vodi u komunizam… – Kapital 1867.Ima mnogo misli koje su tu uvijek, a opet su odjednom nove.Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.Kertina izpod zemlje hodi, pak joj že opet trag nahodiČuvam je, sigurna je, a opet joj pružam malo slobode, a puno ljubavi i razumevanja. Znaš, jednog dana bih voleo da je moje dete zove mama.