Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.


najgora-stvar-u-situaciji-kada-ste-poznati-jeste-da-su-ljudi-uvek-fini-vama-dok-priate-nekim-svi-se-slau-vama-makar-rekli-i-neto-potpunoludo
al paćinonajgorastvarsituacijikadastepoznatijestedasuljudiuvekfinivamadokpričatenekimsviseslažuvamamakarreklinetopotpuno ludopotrebnivamkojićegovoritionotoneželitečujetenajgora stvarstvar uu situacijisituaciji kadakada steste poznatipoznati jestejeste dada susu ljudiljudi uvekuvek finifini sasa vamadok pričatepričate sasa nekimnekim svisvi sese slažuslažu sasa vamamakar reklirekli ii neštonešto potpuno ludopotrebni susu vamvam ljudiljudi kojikoji ćeće vamvam govoritigovoriti onoono štošto nene želiteželite dada čujetenajgora stvar ustvar u situacijiu situaciji kadasituaciji kada stekada ste poznatiste poznati jestepoznati jeste dajeste da suda su ljudisu ljudi uvekljudi uvek finiuvek fini safini sa vamadok pričate sapričate sa nekimsa nekim svinekim svi sesvi se slažuse slažu saslažu sa vamamakar rekli irekli i neštoi nešto potpuno ludopotrebni su vamsu vam ljudivam ljudi kojiljudi koji ćekoji će vamće vam govoritivam govoriti onogovoriti ono štoono što nešto ne želitene želite daželite da čujete

Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi. -Dogen
uenici-kada-elite-neto-da-kaete-triput-razmislite-o-tome-pre-nego-to-kaete-govorite-samo-ako-e-vae-rei-koristiti-vama-i-drugima-nemojte-govoriti-ako
Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje. -Frenk Zapa
jedna-od-mojih-omiljenih-filozofskih-naela-da-e-se-ljudi-slagati-vama-samo-ako-su-se-ve-sloili-vama-ne-moete-promeniti-e-miljenje