Najgori način da ti neko nedostaje je da sediš pored njega i znaš da ga nikada nećeš imati.


najgori-nain-da-ti-neko-nedostaje-da-sedi-pored-njega-i-zna-da-ga-nikada-nee-imati
gabriel garcia markeznajgorinačindatinekonedostajesediporednjegaznaganikadanećeimatinajgori načinnačin dada titi nekoneko nedostajenedostaje jeje dada sedišsediš poredpored njeganjega ii znašznaš dada gaga nikadanikada nećešnećeš imatinajgori način danačin da tida ti nekoti neko nedostajeneko nedostaje jenedostaje je daje da sedišda sediš poredsediš pored njegapored njega injega i znaši znaš daznaš da gada ga nikadaga nikada nećešnikada nećeš imatinajgori način da tinačin da ti nekoda ti neko nedostajeti neko nedostaje jeneko nedostaje je danedostaje je da sedišje da sediš poredda sediš pored njegasediš pored njega ipored njega i znašnjega i znaš dai znaš da gaznaš da ga nikadada ga nikada nećešga nikada nećeš imatinajgori način da ti nekonačin da ti neko nedostajeda ti neko nedostaje jeti neko nedostaje je daneko nedostaje je da sedišnedostaje je da sediš poredje da sediš pored njegada sediš pored njega isediš pored njega i znašpored njega i znaš danjega i znaš da gai znaš da ga nikadaznaš da ga nikada nećešda ga nikada nećeš imati

Najgori način da ti netko nedostaje je da sjedi pored tebe; a znaš da ga nikad nećes imati. -Ljubavne poslovice
najgori-nain-da-ti-netko-nedostaje-da-sjedi-pored-tebe-a-zna-da-ga-nikad-nees-imati
Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno. -Opra Vinfri
budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno
Šta je amnezija na srpski način? Stanje u kojem znaš da si dužan, ali ne znaš kome ni koliko…
amnezija-na-srpski-nain-stanje-u-kojem-zna-da-an-ali-ne-zna-kome-koliko
Onaj osjećaj kad ti neko nedostaje :/
onaj-osjeaj-kad-ti-neko-nedostaje