Najlepše što možemo doživeti je ono što je tajanstveno. To je temeljni osećaj koji stoji u zametku svake umetnosti i nauke…


najlepe-to-moemo-doiveti-ono-to-tajanstveno-to-temeljni-oseaj-koji-stoji-u-zametku-svake-umetnosti-i-nauke
albert ajnstajnnajlepetomožemodoživetionotajanstvenototemeljniosećajkojistojizametkusvakeumetnostinauke…najlepše štošto možemomožemo doživetidoživeti jeje onoono štošto jeje tajanstvenoje temeljnitemeljni osećajosećaj kojikoji stojistoji uu zametkuzametku svakesvake umetnostiumetnosti ii nauke…najlepše što možemošto možemo doživetimožemo doživeti jedoživeti je onoje ono štoono što ješto je tajanstvenoje temeljni osećajtemeljni osećaj kojiosećaj koji stojikoji stoji ustoji u zametkuu zametku svakezametku svake umetnostisvake umetnosti iumetnosti i nauke…najlepše što možemo doživetišto možemo doživeti jemožemo doživeti je onodoživeti je ono štoje ono što jeono što je tajanstvenoje temeljni osećaj kojitemeljni osećaj koji stojiosećaj koji stoji ukoji stoji u zametkustoji u zametku svakeu zametku svake umetnostizametku svake umetnosti isvake umetnosti i nauke…najlepše što možemo doživeti ješto možemo doživeti je onomožemo doživeti je ono štodoživeti je ono što jeje ono što je tajanstvenoje temeljni osećaj koji stojitemeljni osećaj koji stoji uosećaj koji stoji u zametkukoji stoji u zametku svakestoji u zametku svake umetnostiu zametku svake umetnosti izametku svake umetnosti i nauke…

Iza svake dobre devojke stoji muškarac koji posmatra njenu guzu.
iza-svake-dobre-devojke-stoji-mukarac-koji-posmatra-njenu-guzu
Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti. -Artur Šopenhauer
puemo-balone-od-sapunice-to-e-moemo-i-to-vee-moemo-iako-dobro-znamo-da-e-se-raspriti