Najopasnije stvorenje jednog društva je čovek koji nema ništa da izgubi.


najopasnije-stvorenje-jednog-drutva-ovek-koji-nema-da-izgubi
džejms a. boldvinnajopasnijestvorenjejednogdrutvačovekkojinemanitadaizgubinajopasnije stvorenjestvorenje jednogjednog društvadruštva jeje čovekčovek kojikoji nemanema ništaništa dada izgubinajopasnije stvorenje jednogstvorenje jednog društvajednog društva jedruštva je čovekje čovek kojičovek koji nemakoji nema ništanema ništa daništa da izgubinajopasnije stvorenje jednog društvastvorenje jednog društva jejednog društva je čovekdruštva je čovek kojije čovek koji nemačovek koji nema ništakoji nema ništa danema ništa da izgubinajopasnije stvorenje jednog društva jestvorenje jednog društva je čovekjednog društva je čovek kojidruštva je čovek koji nemaje čovek koji nema ništačovek koji nema ništa dakoji nema ništa da izgubi

U samoći nema mržnje: osamiti se znači očistiti se. Sve u samoći postaje uzvišeno, najviše, najdublje. Ako je čovek filozof, on se predaje samoći da bi znao cenu života, viši smisao o svetu, i da bi prišap božanstvu. Samo malog čoveka samoća napravi bolesnikom, i ona njegovu dušu otruje sumnjama i ispuni strahom. Ima sveta koji se ne sme obrnuti sam u šumi, i koji u strahu od samoće zaluta na otvorenom polju. Za samoću treba biti snažan i duhovitiji nego za najviši svet jednog društva.Novac je barometar vrline jednog društva.Strašna je stvar kad se izgubi oslonac koji čovek ima u sebi.Samozadovoljan čovek je izraslina na grudima društva.Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo. Svi za jednog, jedan za sve.Kad se izgubi i ništa je nešto.