Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti.


najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena
nik vujičićnajprenisambiospremandasesuočimonotozaistanijeredumnommojetelovećograničenjakojasampostavljaosebikaomojaograničenaverzijamojihživotnihmogućnostinajpre nisamnisam biobio spremanspreman dada sese suočimsuočim dada onoono štošto zaistazaista nijenije uu reduredu sasa mnommnom nijenije mojemoje teloveć ograničenjaograničenja kojakoja samsam postavljaopostavljao sebikao ii mojamoja ograničenaograničena verzijaverzija mojihmojih životnihživotnih mogućnostinajpre nisam bionisam bio spremanbio spreman daspreman da seda se suočimse suočim dasuočim da onoda ono štoono što zaistašto zaista nijezaista nije unije u reduu redu saredu sa mnomsa mnom nijemnom nije mojenije moje teloveć ograničenja kojaograničenja koja samkoja sam postavljaosam postavljao sebikao i mojai moja ograničenamoja ograničena verzijaograničena verzija mojihverzija mojih životnihmojih životnih mogućnosti

Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu. -Meša Selimović
neto-nije-u-redu-mnom-i-svijetom-ili-u-redu-mnom-i-svijetom-ali-ne-moemo-vezu-da-uspostavimo-nikakvu