Najsigurniji način da pokvarite mladog čovjeka je da ga naučite da više cijeni one koji misle isto od onih koji misle drugačije.


najsigurniji-nain-da-pokvarite-mladog-ovjeka-da-ga-nauite-da-vie-cijeni-one-koji-misle-isto-od-onih-koji-misle-drugaije
fridrih ničenajsigurnijinačindapokvaritemladogčovjekaganaučiteviecijenionekojimisleistoodonihdrugačijenajsigurniji načinnačin dada pokvaritepokvarite mladogmladog čovjekačovjeka jeje dada gaga naučitenaučite dada viševiše cijenicijeni oneone kojikoji mislemisle istoisto odod onihonih kojikoji mislemisle drugačijenajsigurniji način danačin da pokvariteda pokvarite mladogpokvarite mladog čovjekamladog čovjeka ječovjeka je daje da gada ga naučitega naučite danaučite da višeda više cijeniviše cijeni onecijeni one kojione koji mislekoji misle istomisle isto odisto od onihod onih kojionih koji mislekoji misle drugačijenajsigurniji način da pokvaritenačin da pokvarite mladogda pokvarite mladog čovjekapokvarite mladog čovjeka jemladog čovjeka je dačovjeka je da gaje da ga naučiteda ga naučite daga naučite da višenaučite da više cijenida više cijeni oneviše cijeni one kojicijeni one koji misleone koji misle istokoji misle isto odmisle isto od onihisto od onih kojiod onih koji misleonih koji misle drugačijenajsigurniji način da pokvarite mladognačin da pokvarite mladog čovjekada pokvarite mladog čovjeka jepokvarite mladog čovjeka je damladog čovjeka je da gačovjeka je da ga naučiteje da ga naučite dada ga naučite da višega naučite da više cijeninaučite da više cijeni oneda više cijeni one kojiviše cijeni one koji mislecijeni one koji misle istoone koji misle isto odkoji misle isto od onihmisle isto od onih kojiisto od onih koji misleod onih koji misle drugačije

Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nježnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a šutnja neznanje. -Kahlil Gibran
klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-njenost-kukavnost-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utnja-neznanje
Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje. -Halil Džubran
klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-nenost-kukaviluk-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utanje-neznanje
Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk, a klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutnja neznanje. -Halil Džubran
klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-nenost-kukaviluk-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utnja-neznanje
Teško će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle različito. Lako će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle. -Meša Selimović
teko-e-se-sporazumjeti-dva-ovjeka-koja-misle-razliito-lako-e-se-sporazumjeti-dva-ovjeka-koja-misle
Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju. -Pablo Pikaso
ivot-komedija-za-one-koji-misle-a-tragedija-za-one-koji-oseaju