Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.


najvanija-ljudska-tenja-tenja-za-moralnou-u-naem-delovanju-naa-unutranja-ravnotea-ak-i-naa-egzistencija-zavisi-o-tome-jedino-moralnost-u-naem
albert ajnstajnnajvažnijaljudskatežnjazamoralnoćunaemdelovanjunaaunutranjaravnotežačaknaaegzistencijazavisitomejedinomoralnostdelovanjumožedatilepotudostojanstvoživotunajvažnija ljudskaljudska težnjatežnja jeje težnjatežnja zaza moralnošćumoralnošću uu našemnašem delovanjunaša unutrašnjaunutrašnja ravnotežačak ii našanaša egzistencijaegzistencija zavisizavisi oo tomejedino moralnostmoralnost uu našemnašem delovanjudelovanju možemože datidati lepotulepotu ii dostojanstvodostojanstvo našemnašem životunajvažnija ljudska težnjaljudska težnja jetežnja je težnjaje težnja zatežnja za moralnošćuza moralnošću umoralnošću u našemu našem delovanjunaša unutrašnja ravnotežačak i našai naša egzistencijanaša egzistencija zavisiegzistencija zavisi ozavisi o tomejedino moralnost umoralnost u našemu našem delovanjunašem delovanju možedelovanju može datimože dati lepotudati lepotu ilepotu i dostojanstvoi dostojanstvo našemdostojanstvo našem životu

Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu.Jedino ograničenje našem dostignuću je naša sposobnost da tačno odredimo ono što želimo.Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.Čar prve ljubavi je u našem neznanju da ona može svakog trenutka prestati.Kuga nije u Sremu, neg u našem tremuUčenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put.