Najvažnija stvar je potruditi se da inspirišete ljude kako bi bili najbolji u onome čime se bave.


najvanija-stvar-potruditi-se-da-inspiriete-ljude-kako-bi-bili-najbolji-u-onome-ime-se-bave
kobi brajantnajvažnijastvarpotruditisedainspirieteljudekakobibilinajboljionomečimebavenajvažnija stvarstvar jeje potruditipotruditi sese dada inspirišeteinspirišete ljudeljude kakokako bibi bilibili najboljinajbolji uu onomeonome čimečime sese bavenajvažnija stvar jestvar je potruditije potruditi sepotruditi se dase da inspirišeteda inspirišete ljudeinspirišete ljude kakoljude kako bikako bi bilibi bili najboljibili najbolji unajbolji u onomeu onome čimeonome čime sečime se bavenajvažnija stvar je potruditistvar je potruditi seje potruditi se dapotruditi se da inspirišetese da inspirišete ljudeda inspirišete ljude kakoinspirišete ljude kako biljude kako bi bilikako bi bili najboljibi bili najbolji ubili najbolji u onomenajbolji u onome čimeu onome čime seonome čime se bavenajvažnija stvar je potruditi sestvar je potruditi se daje potruditi se da inspirišetepotruditi se da inspirišete ljudese da inspirišete ljude kakoda inspirišete ljude kako biinspirišete ljude kako bi bililjude kako bi bili najboljikako bi bili najbolji ubi bili najbolji u onomebili najbolji u onome čimenajbolji u onome čime seu onome čime se bave

Najvažnija stvar na svijetu nije gdje smo, već u kojem smijeru idemo. -Oliver Wendell Holmes
najvanija-stvar-na-svijetu-nije-gdje-smo-ve-u-kojem-smijeru-idemo
Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi. -Roza Parks
ja-verujem-da-smo-mi-ovde-na-zemlji-kako-bismo-iveli-odrastali-i-uradili-sve-to-moemo-kako-bi-zemlja-bila-bolje-mesto-za-sve-ljude-koji-e-moi-da
Ljubav je ozbiljna i sveta stvar, ali su zaljubljeni - za čudo, uvijek smiješni za sve ostale ljude. -Jovan Dučić
ljubav-ozbiljna-i-sveta-stvar-ali-su-zaljubljeni-za-udo-uvijek-smije-za-sve-ostale-ljude