Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva.


najvaniji-produkt-stvaralakog-uma-izum-njegov-krajnji-cilj-ovladavanje-uma-prirodom-i-iskoritavanje-njezinih-sila-za-potrebe-ovjeanstva
nikola teslanajvažnijiproduktstvaralačkogumaizumnjegovkrajnjiciljovladavanjeprirodomiskoritavanjenjezinihsilazapotrebečovječanstvanajvažniji produktprodukt stvaralačkogstvaralačkog umauma jeje izumnjegov jeje krajnjikrajnji ciljcilj ovladavanjeovladavanje umauma prirodomprirodom ii iskorištavanjeiskorištavanje njezinihnjezinih silasila zaza potrebepotrebe čovječanstvanajvažniji produkt stvaralačkogprodukt stvaralačkog umastvaralačkog uma jeuma je izumnjegov je krajnjije krajnji ciljkrajnji cilj ovladavanjecilj ovladavanje umaovladavanje uma prirodomuma prirodom iprirodom i iskorištavanjei iskorištavanje njezinihiskorištavanje njezinih silanjezinih sila zasila za potrebeza potrebe čovječanstvanajvažniji produkt stvaralačkog umaprodukt stvaralačkog uma jestvaralačkog uma je izumnjegov je krajnji ciljje krajnji cilj ovladavanjekrajnji cilj ovladavanje umacilj ovladavanje uma prirodomovladavanje uma prirodom iuma prirodom i iskorištavanjeprirodom i iskorištavanje njezinihi iskorištavanje njezinih silaiskorištavanje njezinih sila zanjezinih sila za potrebesila za potrebe čovječanstvanajvažniji produkt stvaralačkog uma jeprodukt stvaralačkog uma je izumnjegov je krajnji cilj ovladavanjeje krajnji cilj ovladavanje umakrajnji cilj ovladavanje uma prirodomcilj ovladavanje uma prirodom iovladavanje uma prirodom i iskorištavanjeuma prirodom i iskorištavanje njezinihprirodom i iskorištavanje njezinih silai iskorištavanje njezinih sila zaiskorištavanje njezinih sila za potrebenjezinih sila za potrebe čovječanstva

Nauka je ličnaperverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovečanstva. -Nikola Tesla
nauka-linaperverzija-osim-ako-ima-kao-svoj-krajnji-cilj-poboljanje-oveanstva
Snaga uma se meri – lepotom reči.
snaga-uma-se-meri-lepotom-rei