Najveća greška koju možete da načinite je da razdvojite talenat od veštine. Rodili ste se talentovani. Veština je ono što se razvija kada satima i satima radite na sebi.


najvea-greka-koju-moete-da-nainite-da-razdvojite-talenat-od-vetine-rodili-ste-se-talentovani-vetina-ono-to-se-razvija-kada-satima-i-satima-radite-na
vil smitnajvećagrekakojumožetedanačiniterazdvojitetalenatodvetinerodilistesetalentovanivetinaonotorazvijakadasatimaraditenasebinajveća greškagreška kojukoju možetemožete dada načinitenačinite jeje dada razdvojiterazdvojite talenattalenat odod veštinerodili steste sese talentovaniveština jeje onoono štošto sese razvijarazvija kadakada satimasatima ii satimasatima raditeradite nana sebinajveća greška kojugreška koju možetekoju možete damožete da načiniteda načinite jenačinite je daje da razdvojiteda razdvojite talenatrazdvojite talenat odtalenat od veštinerodili ste seste se talentovaniveština je onoje ono štoono što sešto se razvijase razvija kadarazvija kada satimakada satima isatima i satimai satima raditesatima radite naradite na sebi

Samo su dva tipa ljudi na ovom svetu – dobri i loši. Dobri bolje spavaju, ali čini se da loši više uživaju u satima kad su budni. -Vudi Alen
samo-su-dva-tipa-ljudi-na-ovom-svetu-dobri-i-loi-dobri-bolje-spavaju-ali-ini-se-da-loi-vie-uivaju-u-satima-kad-su-budni
Prvi korak ste načinili kada ste poverovali da možete. -Vil Smit
prvi-korak-ste-nainili-kada-ste-poverovali-da-moete
Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle? -Duško Radović
da-li-ste-ve-na-godinjem-odmoru-ili-samo-ne-radite-da-li-ne-radite-samo-pre-odmora-ili-to-radite-i-posle