Najveća je greška svakog muškarca, ako se zaljubi u jednu ženu. Zaljubiti se smije, ali samo u sve žene.


najvea-greka-svakog-mukarca-ako-se-zaljubi-u-jednu-enu-zaljubiti-se-smije-ali-samo-u-sve-ene
Đakomo kazanovanajvećagrekasvakogmukarcaakosezaljubijednuženuzaljubitismijealisamosveženenajveća jeje greškagreška svakogsvakog muškarcaako sese zaljubizaljubi uu jednujednu ženuzaljubiti sese smijeali samosamo uu svesve ženenajveća je greškaje greška svakoggreška svakog muškarcaako se zaljubise zaljubi uzaljubi u jednuu jednu ženuzaljubiti se smijeali samo usamo u sveu sve ženenajveća je greška svakogje greška svakog muškarcaako se zaljubi use zaljubi u jednuzaljubi u jednu ženuali samo u svesamo u sve ženenajveća je greška svakog muškarcaako se zaljubi u jednuse zaljubi u jednu ženuali samo u sve žene

Nije muškarca strah da se veže za jednu ženu, strah ga je da ne izgubi sve ostale.Najveća ludost muškarca i žene je upravo to – ljubav.Najveća ludost muškarca i žene je upravo to - ljubav.Ko traži jednu dobru, pametnu i lijepu ženu, ne traži jednu već tri žene.Ko traži jednu dobru, pametnu i lepu ženu, ne traži jednu već tri žene.Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene.