Najveća je nepravda kad ko od zla djela svog još i korist kakvu ima.


najvea-nepravda-kad-ko-od-zla-djela-svog-jo-i-korist-kakvu-ima
baltazar bogišićnajvećanepravdakadkoodzladjelasvogjokoristkakvuimanajveća jeje nepravdanepravda kadkad koko odod zlazla djeladjela svogsvog jošjoš ii koristkorist kakvukakvu imanajveća je nepravdaje nepravda kadnepravda kad kokad ko odko od zlaod zla djelazla djela svogdjela svog jošsvog još ijoš i koristi korist kakvukorist kakvu imanajveća je nepravda kadje nepravda kad konepravda kad ko odkad ko od zlako od zla djelaod zla djela svogzla djela svog jošdjela svog još isvog još i koristjoš i korist kakvui korist kakvu imanajveća je nepravda kad koje nepravda kad ko odnepravda kad ko od zlakad ko od zla djelako od zla djela svogod zla djela svog jošzla djela svog još idjela svog još i koristsvog još i korist kakvujoš i korist kakvu ima

Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca? -Ajn Rand
dakle-mislite-da-novac-izvor-svog-zla-da-li-ste-se-ikada-zapitali-izvor-svog-novca
Sva velika djela i sve velike misli su imale besmislen začetak. Velika djela su obično započela na uličnim uglovima ili u pokretnim kružnim vratima. -Alber Kami
sva-velika-djela-i-sve-velike-misli-su-imale-besmislen-zaetak-velika-djela-su-obino-zapoela-na-ulinim-uglovima-ili-u-pokretnim-krunim-vratima
Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Lepši je pogreb kad ideali sahranjuju svog čoveka nego kad čovek sahranjuje svoje ideale. -Jovan Jovanović Zmaj
lepi-pogreb-kad-ideali-sahranjuju-svog-oveka-nego-kad-ovek-sahranjuje-svoje-ideale