Najveća snaga kojom čovečanstvo raspolaže je nenasilje.


najvea-snaga-kojom-oveanstvo-raspolae-nenasilje
mahatma gandinajvećasnagakojomčovečanstvoraspolaženenasiljenajveća snagasnaga kojomkojom čovečanstvočovečanstvo raspolažeraspolaže jeje nenasiljenajveća snaga kojomsnaga kojom čovečanstvokojom čovečanstvo raspolažečovečanstvo raspolaže jeraspolaže je nenasiljenajveća snaga kojom čovečanstvosnaga kojom čovečanstvo raspolažekojom čovečanstvo raspolaže ječovečanstvo raspolaže je nenasiljenajveća snaga kojom čovečanstvo raspolažesnaga kojom čovečanstvo raspolaže jekojom čovečanstvo raspolaže je nenasilje

Najveća snaga kojom raspolaže čovečanstvo je nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijeg razornog oružja što ga je stvorio ljudski um. -Mahatma Gandi
najvea-snaga-kojom-raspolae-oveanstvo-nenasilje-ono-jae-i-od-najmonijeg-razornog-oruja-to-ga-stvorio-ljudski-um
Potpuno nenasilje je potpuno odsustvo rđavih namera prema svemu što živi. Aktivno nenasilje je savršena ljubav. -Mahatma Gandi
potpuno-nenasilje-potpuno-odsustvo-ravih-namera-prema-svemu-to-ivi-aktivno-nenasilje-savrena-ljubav
Snagu zagrljaja ne određuje snaga ruke, već snaga ljubavi.
snagu-zagrljaja-ne-odreuje-snaga-ruke-ve-snaga-ljubavi