Najveća snaga kojom raspolaže čovečanstvo je nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijeg razornog oružja što ga je stvorio ljudski um.


najvea-snaga-kojom-raspolae-oveanstvo-nenasilje-ono-jae-i-od-najmonijeg-razornog-oruja-to-ga-stvorio-ljudski-um
mahatma gandinajvećasnagakojomraspolažečovečanstvonenasiljeonojačeodnajmoćnijegrazornogoružjatogastvorioljudskiumnajveća snagasnaga kojomkojom raspolažeraspolaže čovečanstvočovečanstvo jeje nenasiljeono jeje jačejače ii odod najmoćnijegnajmoćnijeg razornogoružja štošto gaga jeje stvoriostvorio ljudskiljudski umnajveća snaga kojomsnaga kojom raspolažekojom raspolaže čovečanstvoraspolaže čovečanstvo ječovečanstvo je nenasiljeono je jačeje jače ijače i odi od najmoćnijegod najmoćnijeg razornognajmoćnijeg razornog oružjarazornog oružja štooružja što gašto ga jega je stvorioje stvorio ljudskistvorio ljudski umnajveća snaga kojom raspolažesnaga kojom raspolaže čovečanstvokojom raspolaže čovečanstvo jeraspolaže čovečanstvo je nenasiljeono je jače ije jače i odjače i od najmoćnijegi od najmoćnijeg razornogod najmoćnijeg razornog oružjanajmoćnijeg razornog oružja štorazornog oružja što gaoružja što ga ješto ga je stvorioga je stvorio ljudskije stvorio ljudski umnajveća snaga kojom raspolaže čovečanstvosnaga kojom raspolaže čovečanstvo jekojom raspolaže čovečanstvo je nenasiljeono je jače i odje jače i od najmoćnijegjače i od najmoćnijeg razornogi od najmoćnijeg razornog oružjaod najmoćnijeg razornog oružja štonajmoćnijeg razornog oružja što garazornog oružja što ga jeoružja što ga je stvoriošto ga je stvorio ljudskiga je stvorio ljudski um

Ono što ljudski um napravi, ljudski karakter ga može kontrolisati. -Tomas Edison
ono-to-ljudski-um-napravi-ljudski-karakter-ga-moe-kontrolisati
Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće. -Ivo Andric
ono-to-nije-to-ne-moe-i-ne-treba-da-bude-bilo-jae-od-onog-to-jeste-i-to-postoji-oigledno-stvarno-i-jedino-mogue
Potpuno nenasilje je potpuno odsustvo rđavih namera prema svemu što živi. Aktivno nenasilje je savršena ljubav. -Mahatma Gandi
potpuno-nenasilje-potpuno-odsustvo-ravih-namera-prema-svemu-to-ivi-aktivno-nenasilje-savrena-ljubav