Najveća sreća ne zavisi od životnih okolnosti u koje nas je slučaj postavio, već je uvek rezultat dobre savesti, dobrog zdravlja, zanimanja i slobode da težimo dobrim stvarima. Mudro je učenje koje nas upućuje da probamo sve stvari, ali da se čvrsto držimo onoga što je dobro.


najvea-srea-ne-zavisi-od-ivotnih-okolnosti-u-koje-nas-sluaj-postavio-ve-uvek-rezultat-dobre-savesti-dobrog-zdravlja-zanimanja-i-slobode-da-teimo
tomas džefersonnajvećasrećanezavisiodživotnihokolnostikojenasslučajpostaviovećuvekrezultatdobresavestidobrogzdravljazanimanjaslobodedatežimodobrimstvarimamudroučenjeupućujeprobamosvestvarialisečvrstodržimoonogatodobronajveća srećasreća nene zavisizavisi odod životnihživotnih okolnostiokolnosti uu kojekoje nasnas jeje slučajslučaj postavioveć jeje uvekuvek rezultatrezultat dobredobre savestidobrog zdravljazanimanja ii slobodeslobode dada težimotežimo dobrimdobrim stvarimamudro jeje učenjeučenje kojekoje nasnas upućujeupućuje dada probamoprobamo svesve stvariali dada sese čvrstočvrsto držimodržimo onogaonoga štošto jeje dobronajveća sreća nesreća ne zavisine zavisi odzavisi od životnihod životnih okolnostiživotnih okolnosti uokolnosti u kojeu koje naskoje nas jenas je slučajje slučaj postavioveć je uvekje uvek rezultatuvek rezultat dobrerezultat dobre savestizanimanja i slobodei slobode daslobode da težimoda težimo dobrimtežimo dobrim stvarimamudro je učenjeje učenje kojeučenje koje naskoje nas upućujenas upućuje daupućuje da probamoda probamo sveprobamo sve stvariali da seda se čvrstose čvrsto držimočvrsto držimo onogadržimo onoga štoonoga što ješto je dobro

Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas. -Ivo Andric
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-te-dogaaje-podnijeti-u-dobroj-mjeri-zavisi-od-nas
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba
Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti. -Čarls Bukovski
ono-to-zlo-i-to-su-nas-uili-da-zlo-mogu-biti-sasvim-razliite-stvari-drutvo-nas-ui-da-su-odreene-stvari-zle-da-bi-nas-dralo-u-pokornosti
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje