Najveca trauma iz detinjstva mi je,vezivanje kose onim gumicama za tegle!Jao muke,pa boli,pa cupa.


najveca-trauma-iz-detinjstva-mi-vezivanje-kose-onim-gumicama-za-teglejao-mukepa-bolipa-cupa
najvecatraumaizdetinjstvamijevezivanjekoseonimgumicamazateglejaomukepabolipacupanajveca traumatrauma iziz detinjstvadetinjstva mikose onimonim gumicamagumicama zanajveca trauma iztrauma iz detinjstvaiz detinjstva mikose onim gumicamaonim gumicama zanajveca trauma iz detinjstvatrauma iz detinjstva mikose onim gumicama zanajveca trauma iz detinjstva mi

Bez muke se pesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova!Vae soli! – Jao samome.Trebalo bi ubijati prošlost sa svakim danom što se gasi. Izbrisati je da ne boli. Lakše bi se podnosio dan što traje, ne bi se merio onim što više ne postoji. Ovako se mešaju utvare i život, pa nema ni čistog sećanja ni čistog života.Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite.Ono kad te nešto boli a ne umeš da kažeš šta.. E tako boli tuga!Čekanje boli. Zaborav boli. Ali ne znati zašto se odlučiti najteža je patnja.