Najveće blaženstvo koje je ikada postojalo na svetu postiže se ljubavlju.


najvee-blaenstvo-koje-ikada-postojalo-na-svetu-postie-se-ljubavlju
platonnajvećeblaženstvokojeikadapostojalonasvetupostižeseljubavljunajveće blaženstvoblaženstvo kojekoje jeje ikadaikada postojalopostojalo nana svetusvetu postižepostiže sese ljubavljunajveće blaženstvo kojeblaženstvo koje jekoje je ikadaje ikada postojaloikada postojalo napostojalo na svetuna svetu postižesvetu postiže sepostiže se ljubavljunajveće blaženstvo koje jeblaženstvo koje je ikadakoje je ikada postojaloje ikada postojalo naikada postojalo na svetupostojalo na svetu postižena svetu postiže sesvetu postiže se ljubavljunajveće blaženstvo koje je ikadablaženstvo koje je ikada postojalokoje je ikada postojalo naje ikada postojalo na svetuikada postojalo na svetu postižepostojalo na svetu postiže sena svetu postiže se ljubavlju

Najveće blaženstvo koje je ikada postojalo na svijetu postiže se ljubavlju.Najveće veselje je ono koje nismo očekivali.Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva “Najveće zlo u svetu”.Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za hlebom.Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Čovjek može biti spašen samo odlukom Božje volje. Po svojoj volji Bog bira one koje želi spasiti. Zato predestinacija uvijek postiže svoj cilj, a ta je sigurnost života. Svi ljudi su zbog Adamovog grijeha osuđeni na smrt, a oni koje Bog ne želi spasiti zauvijek će propasti.