Najveće zadovoljstvo nije u seksu, već u strasti. Kada je strast velika, seks dolazi da bi dovršio ples, ali on nikad nije bitan. Onaj ko je zaljubljen vodi ljubav čak i kada to ne radi. Kada se tela susretnu, to je samo prelivanje čaše!


najvee-zadovoljstvo-nije-u-seksu-ve-u-strasti-kada-strast-velika-seks-dolazi-da-bi-dovrio-ples-ali-on-nikad-nije-bitan-onaj-ko-zaljubljen-vodi
paulo koeljonajvećezadovoljstvonijeseksuvećstrastikadastrastvelikaseksdolazidabidovrioplesalionnikadbitanonajkozaljubljenvodiljubavčakkadatoneradisetelasusretnusamoprelivanječaenajveće zadovoljstvozadovoljstvo nijenije uu seksuveć uu strastikada jeje straststrast velikaseks dolazidolazi dada bibi dovršiodovršio plesali onon nikadnikad nijenije bitanonaj koko jeje zaljubljenzaljubljen vodivodi ljubavljubav čakčak ii kadane radikada sese telatela susretnuje samosamo prelivanjeprelivanje čašenajveće zadovoljstvo nijezadovoljstvo nije unije u seksuveć u strastikada je strastje strast velikaseks dolazi dadolazi da bida bi dovršiobi dovršio plesali on nikadon nikad nijenikad nije bitanonaj ko jeko je zaljubljenje zaljubljen vodizaljubljen vodi ljubavvodi ljubav čakljubav čak ičak i kadakada to nekada se telase tela susretnuje samo prelivanjesamo prelivanje čaše

Znas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-s-drugom-a-pokazujes-da-te-ne-zanima-i-da-nije-bitan-ali-u-sebi-places-kad-online-cekas-da-se-javi-ali-se-to-nikad-ne