Najveće zadovoljstvo nije u seksu, već u strasti. Kada je strast velika, seks dolazi da bi dovršio ples, ali on nikad nije bitan. Onaj ko je zaljubljen vodi ljubav čak i kada to ne radi. Kada se tela susretnu, to je samo prelivanje čaše!


najvee-zadovoljstvo-nije-u-seksu-ve-u-strasti-kada-strast-velika-seks-dolazi-da-bi-dovrio-ples-ali-on-nikad-nije-bitan-onaj-ko-zaljubljen-vodi
paulo koeljonajvećezadovoljstvonijeseksuvećstrastikadastrastvelikaseksdolazidabidovrioplesalionnikadbitanonajkozaljubljenvodiljubavčakkadatoneradisetelasusretnusamoprelivanječaenajveće zadovoljstvozadovoljstvo nijenije uu seksuveć uu strastikada jeje straststrast velikaseks dolazidolazi dada bibi dovršiodovršio plesali onon nikadnikad nijenije bitanonaj koko jeje zaljubljenzaljubljen vodivodi ljubavljubav čakčak ii kadane radikada sese telatela susretnuje samosamo prelivanjeprelivanje čašenajveće zadovoljstvo nijezadovoljstvo nije unije u seksuveć u strastikada je strastje strast velikaseks dolazi dadolazi da bida bi dovršiobi dovršio plesali on nikadon nikad nijenikad nije bitanonaj ko jeko je zaljubljenje zaljubljen vodizaljubljen vodi ljubavvodi ljubav čakljubav čak ičak i kadakada to nekada se telase tela susretnuje samo prelivanjesamo prelivanje čaše

Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Teško onome kome se, posle mnogo godina pruži prilika da provede noć sa nekom od svojih najvećih ljubavi koju nikad nije takao! Ostaće bez ičega u srcu, siromašniji za jednu najlepšu bajku. Kada se uveri da se ne razlikuje od drugih žena, da nije ni bolja, ni lošija, tačnije da nije bila ni iz bliza vredna onolike patnje, i da joj je svu vrednost koju je posedovala ustvari rasipnički poklanjala samo ta neuzvraćena ljubav. Hoću svoju ljubav natrag!Znas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!Onome ko voli, nije potreban seks da bi se osećao lepo. Dve osobe koje su zajedno i koje se vole, trebaju izjednačiti svoje satove strpljivo, uz igre i pozorišne predstave, sve dok ne shvate da je seks mnogo više od susreta: to je zagrljaj u genitalnom delu tela.Onome ko voli, nije potreban seks da bi se osećao lepo. Dve osobe koje su zajedno i koje se vole, trebaju izjednačiti svoje satove strpljivo, uz igre i Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.