Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe.


najvei-ovekov-zadatak-u-ivotu-roditi-samoga-sebe
erih fromnajvećičovekovzadatakživoturoditisamogasebenajveći čovekovčovekov zadatakzadatak uu životuživotu jeje roditiroditi samogasamoga sebenajveći čovekov zadatakčovekov zadatak uzadatak u životuu životu ježivotu je roditije roditi samogaroditi samoga sebenajveći čovekov zadatak učovekov zadatak u životuzadatak u životu jeu životu je roditiživotu je roditi samogaje roditi samoga sebenajveći čovekov zadatak u životučovekov zadatak u životu jezadatak u životu je roditiu životu je roditi samogaživotu je roditi samoga sebe

Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
Intelektualac je onaj čiji um nadzire samoga sebe. -Alber Kami
intelektualac-onaj-iji-um-nadzire-samoga-sebe
Davati samoga sebe je bolje nego samo davati. -Majka Tereza
davati-samoga-sebe-bolje-nego-samo-davati