Najviši cilj ljudskog bića je da shvati potpunu ljubav. Ljubav nije u drugome, već u svakom od nas i mi je sami u sebi budimo. Međutim, da bismo je probudili, potreban nam je drugi. Univerzum jedino ima smisao ukoliko imamo nekoga s kim ćemo deliti svoja osećanja.


najvii-cilj-ljudskog-bia-da-shvati-potpunu-ljubav-ljubav-nije-u-drugome-ve-u-svakom-od-nas-i-mi-sami-u-sebi-budimo-meutim-da-bismo-probudili
paulo koeljonajviiciljljudskogbićadashvatipotpunuljubavljubavnijedrugomevećsvakomodnasmisamisebibudimomeđutimbismoprobudilipotrebannamdrugiuniverzumjedinoimasmisaoukolikoimamonekogakimćemodelitisvojaosećanjanajviši ciljcilj ljudskogljudskog bićabića jeje dada shvatishvati potpunupotpunu ljubavljubav nijenije uu drugomeveć uu svakomsvakom odod nasnas ii mimi jeje samisami uu sebisebi budimoda bismobismo jeje probudilipotreban namnam jeje drugiuniverzum jedinojedino imaima smisaosmisao ukolikoukoliko imamoimamo nekoganekoga ss kimkim ćemoćemo delitideliti svojasvoja osećanjanajviši cilj ljudskogcilj ljudskog bićaljudskog bića jebića je daje da shvatida shvati potpunushvati potpunu ljubavljubav nije unije u drugomeveć u svakomu svakom odsvakom od nasod nas inas i mii mi jemi je samije sami usami u sebiu sebi budimoda bismo jebismo je probudilipotreban nam jenam je drugiuniverzum jedino imajedino ima smisaoima smisao ukolikosmisao ukoliko imamoukoliko imamo nekogaimamo nekoga snekoga s kims kim ćemokim ćemo delitićemo deliti svojadeliti svoja osećanja

Iznova je verovala u ljubav, ubeđena u svoja osećanja, ali toliko se puta već razočarala da ni u šta više nije mogla biti sigurna. -Paulo Koeljo
iznova-verovala-u-ljubav-ubeena-u-svoja-oseanja-ali-toliko-se-puta-ve-razoarala-da-u-vie-nije-mogla-biti-sigurna
Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. -Otac Tadej
ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti
Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja. -Aristotel
srea-smisao-i-svrha-ivota-ceo-cilj-i-kraj-ljudskog-postojanja
Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili. -Franc Kafka
svi-mi-imamo-krila-ali-ona-nam-nisu-od-kakve-koristi-kada-bismo-ih-mogli-poupati-to-bismo-i-uradili
Prvi znak pametnog čovjeka je da jednim pogledom shvati s kim ima posla. -Kineske poslovice
prvi-znak-pametnog-ovjeka-da-jednim-pogledom-shvati-s-kim-ima-posla