Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino.


nalio-bih-sebi-viski-u-trenutku-najeeg-bola-i-nastavio-bih-svoj-posao-a-posao-mi-se-sastojao-u-tome-da-se-napijem-viski-me-dokusurio-trebalo-da
Čarls bukovskinaliobihsebiviskitrenutkunajžećegbolanastaviosvojposaoposaomisesastojaotomedanapijemviskimedokusuriotrebalopređemnavinonalio bihbih sebisebi viskiviski uu trenutkutrenutku najžešćegnajžešćeg bolabola ii nastavionastavio bihbih svojsvoj posaoposao mimi sese sastojaosastojao uu tometome dada sese napijemviski meme jeje dokusuriotrebalo jeje dada pređempređem nana vinonalio bih sebibih sebi viskisebi viski uviski u trenutkuu trenutku najžešćegtrenutku najžešćeg bolanajžešćeg bola ibola i nastavioi nastavio bihnastavio bih svojbih svoj posaoa posao miposao mi semi se sastojaose sastojao usastojao u tomeu tome datome da seda se napijemviski me jeme je dokusuriotrebalo je daje da pređemda pređem napređem na vino

Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću. -Henri  Ford
ne-verujem-da-ovek-ikada-moe-napustiti-svoj-posao-on-bi-trebao-misliti-o-tome-danju-a-sanjati-o-tome-nou
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Kakve sam sreće, ja bih u pornićima glumio muža koji ide na posao. :)
kakve-sam-sree-ja-bih-u-porniima-glumio-mua-koji-ide-na-posao
Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao. -Odri Hepbern
nikad-ne-razmiljam-o-sebi-kao-o-ikoni-ono-to-u-glavama-drugih-ljudi-nije-u-mojoj-ja-samo-radim-svoj-posao