Šta nam vredi što smo rođeni kao ljudi, kada će nas ubiti kao životinje!


nam-vredi-to-smo-roeni-kao-ljudi-kada-e-nas-ubiti-kao-ivotinje
nikanor paraŠtanamvreditosmorođenikaoljudikadaćenasubitiživotinjeŠta namnam vredivredi štošto smosmo rođenirođeni kaokao ljudikada ćeće nasnas ubitiubiti kaokao životinjeŠta nam vredinam vredi štovredi što smošto smo rođenismo rođeni kaorođeni kao ljudikada će nasće nas ubitinas ubiti kaoubiti kao životinjeŠta nam vredi štonam vredi što smovredi što smo rođeništo smo rođeni kaosmo rođeni kao ljudikada će nas ubitiće nas ubiti kaonas ubiti kao životinjeŠta nam vredi što smonam vredi što smo rođenivredi što smo rođeni kaošto smo rođeni kao ljudikada će nas ubiti kaoće nas ubiti kao životinje

Svi smo rođeni kao seksualna stvorenja, ali šteta je što mnogi ljudi preziru i uništavaju ovaj prirodni dar. -Merlin Monroe
svi-smo-roeni-kao-seksualna-stvorenja-ali-teta-to-mnogi-ljudi-preziru-i-unitavaju-ovaj-prirodni-dar
Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi. -Patrijarh Pavle
obavezni-smo-i-u-najteoj-situaciji-da-postupamo-kao-ljudi-i-nema-tog-interesa-nacionalnog-pojedinanog-koji-bi-nam-mogao-biti-izgovor-da-budemo
Jedan novinar je pitao stari par: Kako ste uspeli ostati zajedno čak 65 godina? Žena je odgovorila: Mi smo rođeni u vreme kada je ono što je ...
jedan-novinar-pitao-stari-kako-ste-uspeli-ostati-zajedno-ak-65-godina-ena-odgovorila-mi-smo-roeni-u-vreme-kada-ono-to