Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo, biološki da preživimo kao zločinci i neljudi.


nama-bolje-da-nestanemo-kao-ljudi-nego-da-opstanemo-bioloki-da-preivimo-kao-zloinci-i-neljudi
patrijarh pavlenamaboljedanestanemokaoljudinegoopstanemobiolokipreživimozločincineljudinama jeje boljebolje dada nestanemonestanemo kaokao ljudinego dada opstanemobiološki dada preživimopreživimo kaokao zločincizločinci ii neljudinama je boljeje bolje dabolje da nestanemoda nestanemo kaonestanemo kao ljudinego da opstanemobiološki da preživimoda preživimo kaopreživimo kao zločincikao zločinci izločinci i neljudinama je bolje daje bolje da nestanemobolje da nestanemo kaoda nestanemo kao ljudibiološki da preživimo kaoda preživimo kao zločincipreživimo kao zločinci ikao zločinci i neljudinama je bolje da nestanemoje bolje da nestanemo kaobolje da nestanemo kao ljudibiološki da preživimo kao zločincida preživimo kao zločinci ipreživimo kao zločinci i neljudi

Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi. -Patrijarh Pavle
obavezni-smo-i-u-najteoj-situaciji-da-postupamo-kao-ljudi-i-nema-tog-interesa-nacionalnog-pojedinanog-koji-bi-nam-mogao-biti-izgovor-da-budemo
Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi. -Patrijarh Pavle
uvajmo-se-od-neljudi-ali-se-jo-vie-uvajmo-da-i-mi-ne-postanemo-neljudi
Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!
nije-lako-biti-zena-moras-razmisljati-kao-muskarac-ponasati-se-kao-dama-izgledati-kao-devojka-i-raditi-kao-konj
Šta nam vredi što smo rođeni kao ljudi, kada će nas ubiti kao životinje! -Nikanor Para
nam-vredi-to-smo-roeni-kao-ljudi-kada-e-nas-ubiti-kao-ivotinje