Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.


napii-mi-pesmu-molila-i-nisam-znao-da-li-u-umeti-voleo-sam-tako-lako-i-tako-sam-teko-to-znao-da-pokaem-i-onda-odjednom-na-rasporedu-mladea-na-njenim
Đorđe balaševićnapiimipesmumolilanisamznaodalićuumetivoleosamtakolakotekotopokažemondaodjednomnarasporedumladežanjenimleđimakaotajnumapupokazalakojuzvezdutrebasezagledamtakoetotipesmaludojednanapiši mimi pesmumolila jei nisamnisam znaoznao dada lili ćuću umetivoleo samsam jeje takotako lakoi takotako samsam teškoznao dada pokažemi ondana rasporedurasporedu mladežamladeža nana njenimnjenim leđimakao tajnutajnu mapupokazala mimi jeu kojukoju zvezduzvezdu trebatreba dada sese zagledami takoeto titi pesmaludo jednanapiši mi pesmui nisam znaonisam znao daznao da lida li ćuli ću umetivoleo sam jesam je takoje tako lakoi tako samtako sam teškoteško to znaoznao da pokažemna rasporedu mladežarasporedu mladeža namladeža na njenimna njenim leđimakao tajnu mapupokazala mi jemi je uje u kojuu koju zvezdukoju zvezdu trebazvezdu treba datreba da seda se zagledameto ti pesma

Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Znao sam da se vraćam, nisam znao kako al' znao sam zašto.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.