Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.


napii-mi-pesmu-molila-i-nisam-znao-da-li-u-umeti-voleo-sam-tako-lako-i-tako-sam-teko-to-znao-da-pokaem-i-onda-odjednom-na-rasporedu-mladea-na-njenim
Đorđe balaševićnapiimipesmumolilanisamznaodalićuumetivoleosamtakolakotekotopokažemondaodjednomnarasporedumladežanjenimleđimakaotajnumapupokazalakojuzvezdutrebasezagledamtakoetotipesmaludojednanapiši mimi pesmumolila jei nisamnisam znaoznao dada lili ćuću umetivoleo samsam jeje takotako lakoi takotako samsam teškoznao dada pokažemi ondana rasporedurasporedu mladežamladeža nana njenimtajnu mapupokazala mimi jeu kojukoju zvezduzvezdu trebatreba dada sese zagledami takoeto titi pesmaludo jednanapiši mi pesmui nisam znaonisam znao daznao da lida li ćuli ću umetivoleo sam jesam je takoje tako lakoi tako samtako sam teškoteško to znaoznao da pokažemna rasporedu mladežarasporedu mladeža namladeža na njenimpokazala mi jemi je uje u kojuu koju zvezdukoju zvezdu trebazvezdu treba datreba da seda se zagledameto ti pesma