Napolju onaj period godine kad je danju pretoplo a noću ledeno, ne znaš da li da uplatiš za more ili okitiš jelku :)


napolju-onaj-period-godine-kad-danju-pretoplo-a-nou-ledeno-ne-zna-da-li-da-uplati-za-more-ili-okiti-jelku
napoljuonajperiodgodinekaddanjupretoplonoćuledenoneznadaliuplatizamoreiliokitijelkunapolju onajonaj periodperiod godinegodine kadkad jeje danjudanju pretoplonoću ledenone znašznaš dada lili dada uplatišuplatiš zaza moremore iliili okitišokitiš jelkunapolju onaj periodonaj period godineperiod godine kadgodine kad jekad je danjuje danju pretoplopretoplo a noćua noću ledenone znaš daznaš da lida li dali da uplatišda uplatiš zauplatiš za moreza more ilimore ili okitišili okitiš jelkunapolju onaj period godineonaj period godine kadperiod godine kad jegodine kad je danjukad je danju pretoplodanju pretoplo a noćupretoplo a noću ledenone znaš da liznaš da li dada li da uplatišli da uplatiš zada uplatiš za moreuplatiš za more iliza more ili okitišmore ili okitiš jelkunapolju onaj period godine kadonaj period godine kad jeperiod godine kad je danjugodine kad je danju pretoploje danju pretoplo a noćudanju pretoplo a noću ledenone znaš da li daznaš da li da uplatišda li da uplatiš zali da uplatiš za moreda uplatiš za more iliuplatiš za more ili okitišza more ili okitiš jelku

Što žena više vrišti noću, to manje galami danju
to-ena-vie-vriti-nou-to-manje-galami-danju
Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću. -Henri  Ford
ne-verujem-da-ovek-ikada-moe-napustiti-svoj-posao-on-bi-trebao-misliti-o-tome-danju-a-sanjati-o-tome-nou
Ne spava i nije srećan ni miran svaki onaj ko se danju vedro smije i slobodno kreće među ljudima. -Ivo Andric
ne-spava-i-nije-srean-miran-svaki-onaj-ko-se-danju-vedro-smije-i-slobodno-kree-meu-ljudima
Znaš onaj osećaj kada si razočaran u sve, a opet moraš dalje? Jel znaš kako je kad se nadaš i raduješ, onako iz sveg srca, misliš da se sreća i tebi ...
zna-onaj-oseaj-kada-razoaran-u-sve-a-opet-mora-dalje-jel-zna-kako-kad-se-nada-i-raduje-onako-iz-sveg-srca-misli-da-se-srea-i-tebi