Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti.


napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
fernando pessoanaporsvetežinadasporijarazilaženjeizmeđuonogatojesamsampretpostavljaodamogubitivećanoćimojedubokeispraznostije svesve težinada svesve sporijarazilaženje izmeđuizmeđu onogaonoga štošto jesamjesam ii onogaonoga štošto samsam pretpostavljaopretpostavljao dada mogumogu bitibiti svesve jeje većaveća uu noćinoći mojemoje dubokeduboke ispraznostinapor je sveje sve težinada sve sporijarazilaženje između onogaizmeđu onoga štoonoga što jesamšto jesam ijesam i onogai onoga štoonoga što samšto sam pretpostavljaosam pretpostavljao dapretpostavljao da moguda mogu bitimogu biti svebiti sve jesve je većaje veća uveća u noćiu noći mojenoći moje dubokemoje duboke ispraznosti

Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo. -Žorž Sand
sadanjost-uvek-kao-neki-kompromis-izmeu-onoga-to-se-elelo-i-onoga-to-se-postiglo
Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade