Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti.


napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
fernando pessoanaporsvetežinadasporijarazilaženjeizmeđuonogatojesamsampretpostavljaodamogubitivećanoćimojedubokeispraznostije svesve težinada svesve sporijarazilaženje izmeđuizmeđu onogaonoga štošto jesamjesam ii onogaonoga štošto samsam pretpostavljaopretpostavljao dada mogumogu bitibiti svesve jeje većaveća uu noćinoći mojemoje dubokeduboke ispraznostinapor je sveje sve težinada sve sporijarazilaženje između onogaizmeđu onoga štoonoga što jesamšto jesam ijesam i onogai onoga štoonoga što samšto sam pretpostavljaosam pretpostavljao dapretpostavljao da moguda mogu bitimogu biti svebiti sve jesve je većaje veća uveća u noćiu noći mojenoći moje dubokemoje duboke ispraznosti

Opet sam sam. Možda je i najbolje tako, ne očekujes pomoć i ne bojiš se izdaje. Sam. Učiniću sve što mogu, ne uzdajući se u podršku koje nema, i onda je sve moje što postignem, i zlo i dobro.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo.Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade.Ko tuče svoju ženu, taj je poput onoga koji udara po vreći brašna; sve što je dobro u njoj- izlazi, a što je loše- ostaje.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.