Naposletku… Ti si dobro znala ko sam ja! Otkud sad te suze, moja mila?


naposletku-ti-dobro-znala-ko-sam-ja-otkud-sad-te-suze-moja-mila
Đorđe balaševićnaposletku…tidobroznalakosamjaotkudsadtesuzemojamilanaposletku… titi sisi dobrodobro znalaznala koko samsam jaotkud sadsad tete suzemoja milanaposletku… ti siti si dobrosi dobro znaladobro znala koznala ko samko sam jaotkud sad tesad te suzenaposletku… ti si dobroti si dobro znalasi dobro znala kodobro znala ko samznala ko sam jaotkud sad te suzenaposletku… ti si dobro znalati si dobro znala kosi dobro znala ko samdobro znala ko sam ja

Naposletku. Ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sad te suze, moja mila?I moja bi majka znala pitu pedi!Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.Već dugo nije riječ o tome što ti ja dopuštam. Sad je već uveliko riječ o tome šta ti sebi dopuštaš, moja mila .Ljubavi moja, to nije paranoja … Ne osecam se dobro, ja otrovan sam tobom … I jos te volim i uzalud se borim, ti teces mi kroz vene to jace je od ...Imam praznu kutiju… Nisam znala sta da radim sa njom, nazvala sam je Veza…. Usla sam u kutiju… Pa vidi ja sam u vezi.