Napravi sebi kao naviku dve stvari; pomaži, ili bar ne čini nikome štetu.


napravi-sebi-kao-naviku-dve-stvari-pomai-ili-bar-ne-ini-nikome-tetu
hipokratnapravisebikaonavikudvestvaripomažiilibarnečininikometetunapravi sebisebi kaokao navikunaviku dvedve stvariili barbar nene činičini nikomenikome štetunapravi sebi kaosebi kao navikukao naviku dvenaviku dve stvariili bar nebar ne činine čini nikomečini nikome štetunapravi sebi kao navikusebi kao naviku dvekao naviku dve stvariili bar ne činibar ne čini nikomene čini nikome štetunapravi sebi kao naviku dvesebi kao naviku dve stvariili bar ne čini nikomebar ne čini nikome štetu

Čovek obdaren duhom je nepodnošljiv ako uz to ne poseduje bar još dve stvari: zahvalnost i čistotu. -Fridrih Niče
ovek-obdaren-duhom-nepodnoljiv-ako-uz-to-ne-poseduje-bar-jo-dve-stvari-zahvalnost-i-istotu
Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima. -Buda
optere-dve-stvari-ovek-sasvim-sigurno-nalazi-svoje-mesto-u-paklu-koje-dve-loim-navikama-i-pogrenim-stavovima