Naravno da je moguće da se voli ljudsko biće, ali samo pod uslovom da ga ne znaš dovoljno dobro.


naravno-da-mogue-da-se-voli-ljudsko-bie-ali-samo-pod-uslovom-da-ga-ne-zna-dovoljno-dobro
Čarls bukovskinaravnodamogućesevoliljudskobićealisamopoduslovomganeznadovoljnodobronaravno dada jeje mogućemoguće dada sese volivoli ljudskoljudsko bićeali samosamo podpod uslovomuslovom dada gaga nene znašznaš dovoljnodovoljno dobronaravno da jeda je mogućeje moguće damoguće da seda se volise voli ljudskovoli ljudsko bićeali samo podsamo pod uslovompod uslovom dauslovom da gada ga nega ne znašne znaš dovoljnoznaš dovoljno dobronaravno da je mogućeda je moguće daje moguće da semoguće da se volida se voli ljudskose voli ljudsko bićeali samo pod uslovomsamo pod uslovom dapod uslovom da gauslovom da ga neda ga ne znašga ne znaš dovoljnone znaš dovoljno dobronaravno da je moguće dada je moguće da seje moguće da se volimoguće da se voli ljudskoda se voli ljudsko bićeali samo pod uslovom dasamo pod uslovom da gapod uslovom da ga neuslovom da ga ne znašda ga ne znaš dovoljnoga ne znaš dovoljno dobro

Ni jedno ljudsko biće ne može opstati samo, bez zajednice. -Dalaj Lama
ni-jedno-ljudsko-bie-ne-moe-opstati-samo-bez-zajednice
Svi zubari vole da pričaju dok rade. To su nasledili od svojih profesionalnih predaka - brica (berberina). Zubar koji dobro priča - pod uslovom da nije jako loš u drugom poslu - pravi je izbor. -Mark Tven
svi-zubari-vole-da-priaju-dok-rade-to-su-nasledili-od-svojih-profesionalnih-predaka-brica-berberina-zubar-koji-dobro-pria-pod-uslovom-da-nije-jako
Uvek sam bio uveren da prosečno sposoban čovek može stvoriti velike promene i postići velike stvari za čovečanstvo, ali pod uslovom da prvo uradi dobar nacrt. -Bendžamin Frenklin
uvek-sam-bio-uveren-da-proseno-sposoban-ovek-moe-stvoriti-velike-promene-i-postii-velike-stvari-za-oveanstvo-ali-pod-uslovom-da-prvo-uradi-dobar-nacrt
Ne mogu otkriti nekoga ko zna dovoljno da bi mogao reći što je moguće, a što nije moguće. -Henri  Ford
ne-mogu-otkriti-nekoga-ko-zna-dovoljno-da-bi-mogao-rei-to-mogue-a-to-nije-mogue