Naravno, u svakoj zemlji ima i dobrog i lošeg, a ljudska priroda je tako sazdana da na nju loš primer deluje snažnije nego dobar.


naravno-u-svakoj-zemlji-ima-i-dobrog-i-loeg-a-ljudska-priroda-tako-sazdanada-na-nju-lo-primer-deluje-snanije-nego-dobar
arčibald rajsnaravnosvakojzemljiimadobrogloegljudskaprirodatakosazdana dananjuloprimerdelujesnažnijenegodobaru svakojsvakoj zemljizemlji imaima ii dobrogdobrog ii lošegljudska prirodapriroda jeje takotako sazdana dasazdana da nana njunju lošloš primerprimer delujedeluje snažnijesnažnije negonego dobaru svakoj zemljisvakoj zemlji imazemlji ima iima i dobrogi dobrog idobrog i lošega ljudska prirodaljudska priroda jepriroda je takoje tako sazdana datako sazdana da nasazdana da na njuna nju lošnju loš primerloš primer delujeprimer deluje snažnijedeluje snažnije negosnažnije nego dobaru svakoj zemlji imasvakoj zemlji ima izemlji ima i dobrogima i dobrog ii dobrog i lošega ljudska priroda jeljudska priroda je takopriroda je tako sazdana daje tako sazdana da natako sazdana da na njusazdana da na nju lošna nju loš primernju loš primer delujeloš primer deluje snažnijeprimer deluje snažnije negodeluje snažnije nego dobaru svakoj zemlji ima isvakoj zemlji ima i dobrogzemlji ima i dobrog iima i dobrog i lošega ljudska priroda je takoljudska priroda je tako sazdana dapriroda je tako sazdana da naje tako sazdana da na njutako sazdana da na nju lošsazdana da na nju loš primerna nju loš primer delujenju loš primer deluje snažnijeloš primer deluje snažnije negoprimer deluje snažnije nego dobar

Žena je jedino divno stvorenje koje razlikuje dobrog i lošeg muškarca. Dobrog koristi, a lošeg zavoli. -Đorđe Balašević
ena-jedino-divno-stvorenje-koje-razlikuje-dobrog-i-loeg-mukarca-dobrog-koristi-a-loeg-zavoli
U svakoj zemlji ima korova, samo se u Srbiji korov zaliva. -Zoran Đinđić
u-svakoj-zemlji-ima-korova-samo-se-u-srbiji-korov-zaliva
Jedina razlika između dobrog i lošeg dana je vaš stav.
jedina-razlika-izmeu-dobrog-i-loeg-dana-va-stav