Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata.


narod-vam-hrabar-i-njegova-hrabrost-see-do-junatva-mogu-to-s-pravom-da-kaem-jer-sam-gledao-vae-vojnike-a-oni-nisu-bili-drugo-do-sam-narod-u-skoro
arčibald rajsnarodvamhrabarnjegovahrabrostsežedojunatvamogutopravomdakažemjersamgledaovaevojnikeoninisubilinitadrugonarodskorosvimbitkamaoslobodilačkogratanarod vamvam jeje hrabarhrabar ii njegovanjegova hrabrosthrabrost sežeseže dodo junaštvas pravompravom dada kažemkažem jerjer samsam gledaogledao vaševaše vojnikeoni nisunisu bilibili ništaništa drugodrugo dodo samsam narodu skoroskoro svimsvim bitkamabitkama oslobodilačkogoslobodilačkog ratanarod vam jevam je hrabarje hrabar ihrabar i njegovai njegova hrabrostnjegova hrabrost sežehrabrost seže doseže do junaštvamogu to ss pravom dapravom da kažemda kažem jerkažem jer samjer sam gledaosam gledao vašegledao vaše vojnikea oni nisuoni nisu bilinisu bili ništabili ništa drugoništa drugo dodrugo do samdo sam narodu skoro svimskoro svim bitkamasvim bitkama oslobodilačkogbitkama oslobodilačkog rata

Popovi vam nisu bili niti jesu crkveni ljudi, već vatreni rodoljubi sa svim vrlinama i manama vašeg naroda. -Arčibald Rajs
popovi-vam-nisu-bili-niti-jesu-crkveni-ljudi-ve-vatreni-rodoljubi-svim-vrlinama-i-manama-vaeg-naroda
Volite svoje neprijatelje, jer vam oni ukazuju na vaše greške. -Bendžamin Frenklin
volite-svoje-neprijatelje-jer-vam-oni-ukazuju-na-vae-greke