Narod vam je “ponosan”, ali ne i ohol. Taj “ponos” nije mana, već vrlina. Ona je nužna svakom zaista dobrom čoveku, jer mu omogućava da ne podlegne zlim uticajima ili iskušenjima. Taj “ponos” je jednostavno poštovanje sopstvene ličnosti.


narod-vam-ponosan-ali-ne-i-ohol-taj-ponos-nije-mana-ve-vrlina-ona-nuna-svakom-zaistadobrom-oveku-jer-mu-omoguava-da-ne-podlegne-zlim-uticajima-ili
arčibald rajsnarodvam“ponosan”alineoholtaj“ponos”nijemanavećvrlinaonanužnasvakomzaista dobromčovekujermuomogućavadapodlegnezlimuticajimailiiskuenjimajednostavnopotovanjesopstveneličnostinarod vamvam jeje “ponosan”ali nene ii oholtaj “ponos”“ponos” nijenije manaveć vrlinaona jeje nužnanužna svakomsvakom zaista dobromzaista dobrom čovekujer mumu omogućavaomogućava dada nene podlegnepodlegne zlimzlim uticajimauticajima iliili iskušenjimataj “ponos”“ponos” jeje jednostavnojednostavno poštovanjepoštovanje sopstvenesopstvene ličnostinarod vam jevam je “ponosan”ali ne ine i oholtaj “ponos” nije“ponos” nije manaona je nužnaje nužna svakomnužna svakom zaista dobromsvakom zaista dobrom čovekujer mu omogućavamu omogućava daomogućava da neda ne podlegnene podlegne zlimpodlegne zlim uticajimazlim uticajima iliuticajima ili iskušenjimataj “ponos” je“ponos” je jednostavnoje jednostavno poštovanjejednostavno poštovanje sopstvenepoštovanje sopstvene ličnosti

Onaj osećaj kad ti je neko potreban ali je ponos jači!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-potreban-ali-ponos-jai
Taj osmeh… to lepo lice… to zgodno telo… a tek te prelepe oci… ali dosta o meni, kako si mi ti?
taj-osmeh-to-lepo-lice-to-zgodno-telo-a-tek-te-prelepe-oci-ali-dosta-o-meni-kako-mi-ti
Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.999 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio on je već uspeo. -Zoran Đinđić
jedno-ljudsko-bie-jedan-od-40000-spermatozoida-taj-jedan-uspeo-39999-nisu-uspeli-znai-vi-ste-ampioni-svako-ko-se-rodio-on-ve-uspeo