Nas koji smo jednom poljem slave prošli, bilo je mnogo, pa šta je ostalo? Tek humka zemlje, na kojem se žari crveni korov svako proleće.


nas-koji-smo-jednom-poljem-slave-proli-bilo-mnogo-pa-ostalo-tek-humka-zemlje-na-kojem-se-ari-crveni-korov-svako-prolee
konfučijenaskojismojednompoljemslaveprolibilomnogopataostalotekhumkazemljenakojemsežaricrvenikorovsvakoprolećenas kojikoji smosmo jednomjednom poljempoljem slaveslave prošlibilo jeje mnogopa štaje ostalotek humkahumka zemljena kojemkojem sese žarižari crvenicrveni korovkorov svakosvako prolećenas koji smokoji smo jednomsmo jednom poljemjednom poljem slavepoljem slave prošlibilo je mnogopa šta ješta je ostalotek humka zemljena kojem sekojem se žarise žari crvenižari crveni korovcrveni korov svakokorov svako prolećenas koji smo jednomkoji smo jednom poljemsmo jednom poljem slavejednom poljem slave prošlipa šta je ostalona kojem se žarikojem se žari crvenise žari crveni korovžari crveni korov svakocrveni korov svako prolećenas koji smo jednom poljemkoji smo jednom poljem slavesmo jednom poljem slave prošlina kojem se žari crvenikojem se žari crveni korovse žari crveni korov svakožari crveni korov svako proleće

Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. -Herman Hese
ni-zdravlje-nije-sve-svako-zdrav-ko-se-tako-osea-bilo-bolesnika-punih-volje-za-ivotom-koji-su-negovali-do-samog-kraja-i-bilo-zdravih-koji-su
Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. -Ivo Andrić
svi-mi-umiremo-samo-jednom-a-veliki-ljudi-po-dva-puta-jednom-kad-ih-nestane-zemlje-a-drugi-put-kad-propadne-njihova-zadubina