Nasmešila si se i stala pričati ni o čemu, a ja sam osetio kako sam takvo što već dugo očekivao.


nasmeila-se-i-stala-priati-o-emu-a-ja-sam-osetio-kako-sam-takvo-to-ve-dugo-oekivao
rabindranat tagornasmeilasestalapričatičemujasamosetiokakotakvotovećdugoočekivaonasmešila sisi sese ii stalastala pričatipričati nio čemuja samsam osetioosetio kakokako samsam takvotakvo štošto većveć dugodugo očekivaonasmešila si sesi se ise i stalai stala pričatistala pričati nipričati ni oni o čemua ja samja sam osetiosam osetio kakoosetio kako samkako sam takvosam takvo štotakvo što većšto već dugoveć dugo očekivaonasmešila si se isi se i stalase i stala pričatii stala pričati nistala pričati ni opričati ni o čemua ja sam osetioja sam osetio kakosam osetio kako samosetio kako sam takvokako sam takvo štosam takvo što većtakvo što već dugošto već dugo očekivaonasmešila si se i stalasi se i stala pričatise i stala pričati nii stala pričati ni ostala pričati ni o čemua ja sam osetio kakoja sam osetio kako samsam osetio kako sam takvoosetio kako sam takvo štokako sam takvo što većsam takvo što već dugotakvo što već dugo očekivao

Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti. -Seneka
koliko-god-sam-puta-zaao-meu-ljude-uvek-sam-osetio-da-sam-poneto-izgubio-od-svoje-linosti
Čitav je život kao gledanje filma. Samo što uvek stižeš deset minuta kasnije i niko neće da ti objasni o čemu se radi već moraš sam da zaključuješ na osnovu tragova. -Teri Pračet
itav-ivot-kao-gledanje-filma-samo-to-uvek-stie-deset-minuta-kasnije-i-niko-nee-da-ti-objasni-o-emu-se-radi-ve-morasam-da-zakljuuje-na-osnovu-tragova