Nastanak ovoga sveta jeste jedna nedokučiva stvar oko koje ne treba lupati glavu, jer će ona doneti ludilo i nevolju svakome ko je njom zaokupljen.


nastanak-ovoga-sveta-jeste-jedna-nedokuiva-stvar-oko-koje-ne-treba-lupati-glavu-jer-e-ona-doneti-ludilo-i-nevolju-svakome-ko-njom-zaokupljen
gotama budanastanakovogasvetajestejednanedokučivastvarokokojenetrebalupatiglavujerćeonadonetiludilonevoljusvakomekonjomzaokupljennastanak ovogaovoga svetasveta jestejeste jednajedna nedokučivanedokučiva stvarstvar okooko kojekoje nene trebatreba lupatilupati glavujer ćeće onaona donetidoneti ludiloludilo ii nevoljunevolju svakomesvakome koko jeje njomnjom zaokupljennastanak ovoga svetaovoga sveta jestesveta jeste jednajeste jedna nedokučivajedna nedokučiva stvarnedokučiva stvar okostvar oko kojeoko koje nekoje ne trebane treba lupatitreba lupati glavujer će onaće ona donetiona doneti ludilodoneti ludilo iludilo i nevoljui nevolju svakomenevolju svakome kosvakome ko jeko je njomje njom zaokupljennastanak ovoga sveta jesteovoga sveta jeste jednasveta jeste jedna nedokučivajeste jedna nedokučiva stvarjedna nedokučiva stvar okonedokučiva stvar oko kojestvar oko koje neoko koje ne trebakoje ne treba lupatine treba lupati glavujer će ona donetiće ona doneti ludiloona doneti ludilo idoneti ludilo i nevoljuludilo i nevolju svakomei nevolju svakome konevolju svakome ko jesvakome ko je njomko je njom zaokupljennastanak ovoga sveta jeste jednaovoga sveta jeste jedna nedokučivasveta jeste jedna nedokučiva stvarjeste jedna nedokučiva stvar okojedna nedokučiva stvar oko kojenedokučiva stvar oko koje nestvar oko koje ne trebaoko koje ne treba lupatikoje ne treba lupati glavujer će ona doneti ludiloće ona doneti ludilo iona doneti ludilo i nevoljudoneti ludilo i nevolju svakomeludilo i nevolju svakome koi nevolju svakome ko jenevolju svakome ko je njomsvakome ko je njom zaokupljen

Ono što nam je potrebno kako bi smo bili slobodni jeste ljubav; ona ima snagu da s radošću nosi breme sveta. -Rabindranat Tagor
ono-to-nam-potrebno-kako-bi-smo-bili-slobodni-jeste-ljubav-ona-ima-snagu-da-s-radou-nosi-breme-sveta
Ni sve statistike ovoga sveta nisu u stanju da izmere toplinu jednog osmeha.
ni-sve-statistike-ovoga-sveta-nisu-u-stanju-da-izmere-toplinu-jednog-osmeha