Nauči da voliš, praštaš i gubiš, nemoj da varaš onog kog ljubiš. Svaka greška skupo se plaća, jer život je gadan kad počne da vraća…


naui-da-voli-pra-i-gubi-nemoj-da-vara-onog-kog-ljubi-svaka-greka-skupo-se-plaa-jer-ivot-gadan-kad-pone-da-vraa
naučidavolipratagubinemojvaraonogkogljubisvakagrekaskuposeplaćajerživotgadankadpočnevraća…nauči dada volišpraštaš ii gubišnemoj dada varašvaraš onogonog kogkog ljubišsvaka greškagreška skuposkupo sese plaćajer životživot jeje gadangadan kadkad počnepočne dada vraća…nauči da volišpraštaš i gubišnemoj da varašda varaš onogvaraš onog kogonog kog ljubišsvaka greška skupogreška skupo seskupo se plaćajer život ježivot je gadanje gadan kadgadan kad počnekad počne dapočne da vraća…nemoj da varaš onogda varaš onog kogvaraš onog kog ljubišsvaka greška skupo segreška skupo se plaćajer život je gadanživot je gadan kadje gadan kad počnegadan kad počne dakad počne da vraća…nemoj da varaš onog kogda varaš onog kog ljubišsvaka greška skupo se plaćajer život je gadan kadživot je gadan kad počneje gadan kad počne dagadan kad počne da vraća…

Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti.Voliš li život? Onda nemoj tratiti vreme jer je od vremena sastavljen život.Kažeš da voliš kišu,ali se sakrivaš ispod kišobrana kad pada. Kažeš da voliš sunce,ali tražiš hlad kada greje. Kažeš da voliš vetar,ali kad duva zatvaraš prozor. Zbog toga se plašim kad kažeš da voliš mene!U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.Većina ljudi vraća male usluge, priznaje srednje usluge i plaća velike usluge - sa nezahvalnošću.Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D