Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu.


nauila-sam-da-verujem-u-boga-i-da-u-njemu-vidim-svoju-snagu-odavno-sam-odluila-da-u-biti-slobodna-osoba-i-da-se-neu-bojati-oduvek-sam-oseala-da-moje
roza parksnaučilasamdaverujemboganjemuvidimsvojusnaguodavnoodlučilaćubitislobodnaosobasenećubojatioduvekosećalamojepravobranimakomogunaučila samsam dada verujemverujem uu bogaboga ii dada uu njemunjemu vidimvidim svojusvoju snaguodavno samsam odlučilaodlučila dada ćuću bitibiti slobodnaslobodna osobaosoba ii dada sese nećuneću bojatioduvek samsam osećalaosećala dada jeje mojemoje pravopravo dada sese branimbranim akoako mogunaučila sam dasam da verujemda verujem uverujem u bogau boga iboga i dai da uda u njemuu njemu vidimnjemu vidim svojuvidim svoju snaguodavno sam odlučilasam odlučila daodlučila da ćuda ću bitiću biti slobodnabiti slobodna osobaslobodna osoba iosoba i dai da seda se nećuse neću bojatioduvek sam osećalasam osećala daosećala da jeda je mojeje moje pravomoje pravo dapravo da seda se branimse branim akobranim ako mogu

Ako sam pozvan da se branim ja ću ćutati, ako sam pozvan da branim istinu, ja ću govoriti. -Nikolaj Velimirović
ako-sam-pozvan-da-se-branim-ja-u-utati-ako-sam-pozvan-da-branim-istinu-ja-u-govoriti
Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. -Nikolaj Velimirović
kad-sam-bio-deak-verovao-sam-u-boga-ali-sad-ne-moram-da-vie-verujem-jer-znam-da-bog-postoji
Dala bih ti snagu svoju , svoju moc, svoju dusu … samo da mozes da osetis zasto ja tvoju dusu trazim, zasto sam snagu dobila i zasto moc posedujem. Nikada ...
dala-bih-ti-snagu-svoju-svoju-moc-svoju-dusu-samo-da-mozes-da-osetis-zasto-ja-tvoju-dusu-trazim-zasto-sam-snagu-dobila-i-zasto-moc-posedujem-nikada