Naučio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već sposobnost da ga savladaš.


nauio-sam-da-hrabrost-nije-odsustvo-straha-ve-sposobnost-da-ga-savlada
nelson mandelanaučiosamdahrabrostnijeodsustvostrahavećsposobnostgasavladanaučio samsam dada hrabrosthrabrost nijenije odsustvoodsustvo strahaveć sposobnostsposobnost dada gaga savladašnaučio sam dasam da hrabrostda hrabrost nijehrabrost nije odsustvonije odsustvo strahaveć sposobnost dasposobnost da gada ga savladašnaučio sam da hrabrostsam da hrabrost nijeda hrabrost nije odsustvohrabrost nije odsustvo strahaveć sposobnost da gasposobnost da ga savladašnaučio sam da hrabrost nijesam da hrabrost nije odsustvoda hrabrost nije odsustvo strahaveć sposobnost da ga savladaš

Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi. -Nelson Mendela
shvatio-sam-da-hrabrost-nije-odsustvo-straha-ve-trijumf-nad-njim-hrabar-ovek-nije-neko-ko-ne-osea-strah-ve-neko-ko-ga-pobedi
Hrabrost je otpor strahu savladavanjem straha, a ne odsustvo straha. -Mark Tven
hrabrost-otpor-strahu-savladavanjem-straha-a-ne-odsustvo-straha
Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima. -Paulo Koeljo
nauio-me-da-volim-sebe-prije-nego-to-sam-zavoljela-njega-pokazao-mi-da-moje-srce-slui-meni-i-bogu-a-ne-drugima
Naučio sam da je svaka žurba uzaludna i svaki nemir jalov; svejedno se dočeka sve, svejedno se otkrije smisao ili besmisao svega. Svejedno čovek obiđe ?...
nauio-sam-da-svaka-urba-uzaludna-i-svaki-nemir-jalov-svejedno-se-doeka-sve-svejedno-se-otkrije-smisao-ili-besmisao-svega-svejedno-ovek-obie