Naučiću ja jednom, da volim sa pola srca kao ti… Onako usput… Da dolazim kad mi nešto zatreba, da me nema kada sam najpotrebnija… Da u ...


nauiu-ja-jednom-da-volim-pola-srca-kao-ti-onako-usput-da-dolazim-kad-mi-neto-zatreba-da-me-nema-kada-sam-najpotrebnija-da-u
naučićujajednomdavolimpolasrcakaoti…onakousput…dadolazimkadminetozatrebamenemakadasamnajpotrebnija…naučiću jaja jednomda volimvolim sasa polapola srcasrca kaokao ti…ti… onakoonako usput…usput… dada dolazimdolazim kadkad mimi neštonešto zatrebada meme nemanema kadakada samsam najpotrebnija…najpotrebnija… dada unaučiću ja jednomda volim savolim sa polasa pola srcapola srca kaosrca kao ti…kao ti… onakoti… onako usput…onako usput… dausput… da dolazimda dolazim kaddolazim kad mikad mi neštomi nešto zatrebada me nemame nema kadanema kada samkada sam najpotrebnija…sam najpotrebnija… danajpotrebnija… da uda uda volim sa polavolim sa pola srcasa pola srca kaopola srca kao ti…srca kao ti… onakokao ti… onako usput…ti… onako usput… daonako usput… da dolazimusput… da dolazim kadda dolazim kad midolazim kad mi neštokad mi nešto zatrebada me nema kadame nema kada samnema kada sam najpotrebnija…kada sam najpotrebnija… dasam najpotrebnija… da unajpotrebnija… da uda volim sa pola srcavolim sa pola srca kaosa pola srca kao ti…pola srca kao ti… onakosrca kao ti… onako usput…kao ti… onako usput… dati… onako usput… da dolazimonako usput… da dolazim kadusput… da dolazim kad mida dolazim kad mi neštodolazim kad mi nešto zatrebada me nema kada samme nema kada sam najpotrebnija…nema kada sam najpotrebnija… dakada sam najpotrebnija… da usam najpotrebnija… da u

Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. -Otac Tadej
moramo-od-srca-sve-oprostiti-unutranji-mir-ne-moe-da-se-uva-dokle-god-naa-savest-neto-izobliava-moramo-umiriti-savest-treba-svima-oprostiti-od-srca