Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud.


naunici-danas-misle-duboko-umesto-jasno-ovek-mora-biti-zdrav-da-misli-jasno-ali-se-moe-misliti-duboko-i-biti-prilino-lud
zoran ĐinđićnaučnicidanasmisledubokoumestojasnoČovekmorabitizdravdamislijasnoalisemožemislitipriličnoludnaučnici danasdanas mislemisle dubokoduboko umestoumesto jasnoČovek moramora bitibiti zdravzdrav dada mislimisli jasnoali sese možemože mislitimisliti dubokoduboko ii bitibiti priličnoprilično ludnaučnici danas misledanas misle dubokomisle duboko umestoduboko umesto jasnoČovek mora bitimora biti zdravbiti zdrav dazdrav da mislida misli jasnoali se možese može mislitimože misliti dubokomisliti duboko iduboko i bitii biti priličnobiti prilično ludnaučnici danas misle dubokodanas misle duboko umestomisle duboko umesto jasnoČovek mora biti zdravmora biti zdrav dabiti zdrav da mislizdrav da misli jasnoali se može mislitise može misliti dubokomože misliti duboko imisliti duboko i bitiduboko i biti priličnoi biti prilično ludnaučnici danas misle duboko umestodanas misle duboko umesto jasnoČovek mora biti zdrav damora biti zdrav da mislibiti zdrav da misli jasnoali se može misliti dubokose može misliti duboko imože misliti duboko i bitimisliti duboko i biti priličnoduboko i biti prilično lud

Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan. -Jovan Dučić
ene-poinju-bivati-duboko-milosrdne-tek-kad-su-i-same-duboko-nesrene-u-srei-su-bezdune-i-pustoglave-sasvim-obratno-od-mukarca-koji-dobar-samo-kad
Biti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost. -Lao Ce
biti-duboko-voljen-od-nekog-vam-daje-snagu-a-voleti-nekoga-duboko-vam-daje-hrabrost
Ogromni su i neshvatljivi planovi tvoji, o Bože, i jasno je da im mi ne možemo dogledati ni smera ni svrhe i da ih moramo smireno primati: al' je teško biti čovek, Gospode! -Ivo Andrić
ogromni-su-i-neshvatljivi-planovi-tvoji-o-boe-i-jasno-da-im-mi-ne-moemo-dogledati-smera-svrhe-i-da-ih-moramo-smireno-primati-al-teko-biti-ovek
Znam da svi misle da sam lud, ali znate šta je najgore? Najgore je to što ja i jesam lud. -Đorđe Balašević
znam-da-svi-misle-da-sam-lud-ali-znate-najgore-najgore-to-to-ja-i-jesam-lud