Navika je najviša vlast u ljudskom životu.


navika-najvia-vlast-u-ljudskom-ivotu
fransis bejkonnavikanajviavlastljudskomživotunavika jeje najvišanajviša vlastvlast uu ljudskomljudskom životunavika je najvišaje najviša vlastnajviša vlast uvlast u ljudskomu ljudskom životunavika je najviša vlastje najviša vlast unajviša vlast u ljudskomvlast u ljudskom životunavika je najviša vlast uje najviša vlast u ljudskomnajviša vlast u ljudskom životu