Ne bih želeo da pričam kako je bilo u zatvoru osim da kažem da mi je drago da sam izašao, da ne planiram ikada više tamo da se vratim i da ću redovno plaćati svoje poreze.


ne-bih-eleo-da-priam-kako-bilo-u-zatvoru-osim-da-kaem-da-mi-drago-da-sam-izaao-da-ne-planiram-ikada-vie-tamo-da-se-vratim-i-da-u-redovno-plaati
ričard prajornebihželeodapričamkakobilozatvoruosimkažemmidragosamizaaoneplaniramikadavietamosevratimćuredovnoplaćatisvojeporezene bihbih želeoželeo dada pričampričam kakokako jeje bilobilo uu zatvoruzatvoru osimosim dada kažemkažem dada mimi jeje dragodrago dada samsam izašaoda nene planiramplaniram ikadaikada viševiše tamotamo dada sese vratimvratim ii dada ćuću redovnoredovno plaćatiplaćati svojesvoje porezene bih želeobih želeo daželeo da pričamda pričam kakopričam kako jekako je biloje bilo ubilo u zatvoruu zatvoru osimzatvoru osim daosim da kažemda kažem dakažem da mida mi jemi je dragoje drago dadrago da samda sam izašaoda ne planiramne planiram ikadaplaniram ikada višeikada više tamoviše tamo datamo da seda se vratimse vratim ivratim i dai da ćuda ću redovnoću redovno plaćatiredovno plaćati svojeplaćati svoje poreze

Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja. -Đorđe Balašević
ako-ikada-budemo-spavali-zajedno-to-e-biti-onako-kako-sam-zamislio-i-kako-bog-zapoveda-i-niko-nee-spavati-za-vreme-tog-spavanja
Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno. -Paulo Koeljo
ponovo-sam-veran-svojim-snovima-i-to-taj-uas-zato-to-sve-ide-kako-sam-eleo-i-znam-da-e-uskoro-sve-biti-uniteno