Ne bojim se ja zuba, zubi su mekši od usana. Zubi ujedaju za trenutak, a usne za cijeli život.


ne-bojim-se-ja-zuba-zubi-su-meki-od-usana-zubi-ujedaju-za-trenutak-a-usne-za-cijeli-ivot
miroslav mika antićnebojimsejazubazubisumekiodusanazubiujedajuzatrenutakusnecijeliživotne bojimbojim sese jaja zubazubi susu mekšimekši odod usanazubi ujedajuujedaju zaza trenutakusne zaza cijelicijeli životne bojim sebojim se jase ja zubazubi su mekšisu mekši odmekši od usanazubi ujedaju zaujedaju za trenutaka usne zausne za cijeliza cijeli životne bojim se jabojim se ja zubazubi su mekši odsu mekši od usanazubi ujedaju za trenutaka usne za cijeliusne za cijeli životne bojim se ja zubazubi su mekši od usanaa usne za cijeli život

Ne bojim se ja zuba, zubi su mekši od usana. Zubi ujedaju za trenutak, a usne za ceo život. -Miroslav Mika Antić
ne-bojim-se-ja-zuba-zubi-su-meki-od-usana-zubi-ujedaju-za-trenutak-a-usne-za-ceo-ivot
Želite li stvoriti nešto veliko, uložite u to cijeli život. -Platon
elite-li-stvoriti-neto-veliko-uloite-u-to-cijeli-ivot
Ne bojim se života ni ljudi, bojim se samo da me se tvoje srce ne zasiti. -Meša Selimović
ne-bojim-se-ivota-ljudi-bojim-se-samo-da-me-se-tvoje-srce-ne-zasiti
Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
Dajte čovjeku ribu; Nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovjeka da lovi ribu; Nahranili ste ga za cijeli život. -Kineske poslovice
dajte-ovjeku-ribu-nahranili-ste-ga-za-jedan-dan-nauite-ovjeka-da-lovi-ribu-nahranili-ste-ga-za-cijeli-ivot
Onaj koji pita ispadne budala pet minuta, ali onaj koji ne pita ostane budala cijeli život. -Kineske poslovice
onaj-koji-pita-ispadne-budala-pet-minuta-ali-onaj-koji-ne-pita-ostane-budala-cijeli-ivot